"วงศ์สกุล" อัยการสูงสุด คนที่ 15 มอบนโยบาย 4 ข้อ ประกาศพัฒนาองค์กรยั่งยืน

12 พ.ย. 2562 เวลา 8:42 น.

วงศ์สกุล แถลงนโยบายครั้งแรกหลังรับตำแหน่งอัยการสูงสุด คนที่ 15 มอบนโยบาย 4 ข้อ ขณะที่คณะบริหารชุดใหม่ร่วมพันธะสัญญาภายใต้สโลแกน ด้วยใจภักดี ตระหนักในหน้าที่ พลังสามัคคี มีนิติธรรม

วันนี้ (12 พ.ย.62) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด คนที่ 15 ได้กล่าวแถลงนโยบายการบริหารงานสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2562-2564 หลังเข้าดำรงตำแหน่งในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุดเข้ารับฟังโดยพร้อมเพรียง

วงศ์สกุล แถลงนโยบายครั้งแรกหลังรับตำแหน่งอัยการสูงสุด คนที่ 15 มอบนโยบาย 4 ข้อ  ขณะที่คณะบริหารชุดใหม่ร่วมพันธะสัญญาภายใต้สโลแกน ด้วยใจภักดี ตระหนักในหน้าที่ พลังสามัคคี มีนิติธรรม

โดย นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด คนที่ 15 ซึ่งวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี 2562-2564 ได้ประกาศถึงแนวทางการบริหารงานสำนักงานอัยการสูงสุด ในนโยบาย 4 ข้อ ประกอบด้วย

1.การอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ต้องรวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธา

2.บูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อค้นหาความจริงเชิงรุกให้สามารถขจัดข้อขัดแย้งและกรณีพิพาท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศ

3.นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว

4.สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคง มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงจัดให้มีความพร้อมด้านอัตรากำลัง อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสถานที่ที่พักอาศัย และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ นายวงศ์สกุล อัยการสูงสุด ได้กล่าวอธิบายเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ทั้ง 4 ด้านว่า เรื่องการบูรณาการกับทุกหน่วยงานนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดมีพันธกรณีกับศาล , กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) , กรมบังคับคดี ขณะเดียวกันนอกเหนือจากรูปแบบพันธกรณีทางการแล้ว ยังมีการจัดแข่งขันกีฬา การทำบุญร่วมกัน เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ขณะที่การปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมนั้นเห็นว่าต้องเป็นไปด้วยรวดเร็วและประหยัดซึ่งจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ เห็นว่ามีการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้มากขึ้น เช่น ธนาคารโลกใช้ AI , การพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการจิตอาสา , การพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยการอบรมสัมมนา ซึ่งจะประสานงานไปอบรมกับหน่วยงานอื่นและต่างประเทศ รวมทั้งการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย-ระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้วย

วงศ์สกุล แถลงนโยบายครั้งแรกหลังรับตำแหน่งอัยการสูงสุด คนที่ 15 มอบนโยบาย 4 ข้อ  ขณะที่คณะบริหารชุดใหม่ร่วมพันธะสัญญาภายใต้สโลแกน ด้วยใจภักดี ตระหนักในหน้าที่ พลังสามัคคี มีนิติธรรม

ส่วนเรื่องงบประมาณนั้น มีข่าวดีที่เราได้งบสูงกว่าปีก่อน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรหลายท่าน ทั้งนี้ในการพัฒนาองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดวาระ 2-3 ปีอาจไม่ต่อเนื่องดังนั้นต่อไปนี้เครือข่ายผู้บริหารที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งรุ่นต่อไปก็ต้องเชิญมาร่วมกันสร้างแนวคิดด้วยเพื่อการพัฒนาให้องค์กรยั่งยืน และสร้างความสุขให้บุคลากรในองค์กร ซึ่งหากมีปัญหา ข้อเสนอแนะให้สะท้อนมาตนและผู้บริหารพร้อมรับฟัง

นายวงศ์สกุล อัยการสูงสุด ยังกล่าวถึงการประสานงาน กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขอใช้พื้นที่ ที่ดิน ย่านสะพานควาย จำนวน 21 ไร่เศษที่มีการยื่นฟ้องให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ปปง.ยินยอมให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวว่า เรามีแนวคิดที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด ที่เป็นของหน่วยงานเราเองจริงๆ การใช้ที่ดินดังกล่าวก็อาจมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติม แต่ก็ถือว่าเราได้เริ่มทำแล้ว

และกรณีที่นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา มีนโยบายให้ตั้งศาลแขวงสีคิ้ว พร้อมสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการอีกแห่ง เพื่อใช้ฝึกอบรม ซึ่งจากการพูดคุยสำนักงานอัยการฯ มีโอกาสที่จะได้รับที่ดินใกล้เคียงเพื่อใช้ประโยชน์ด้วย โดยเราใช้นโยบายลักษณะเดียวกับทางศาลในการสร้างสถาบันอบรมและเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่กับธรรมชาติ ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการแถลงนโยบายแล้ว นายวงศ์สกุล อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดชุดใหม่ ได้ร่วมกันถ่ายภาพพร้อมชูมือแสดงพลัง และกล่าวพันธะสัญญาสโลแกนว่า ด้วยใจภักดี ตระหนักในหน้าที่ พลังสามัคคี มีนิติธรรม เพื่อยืนยันในเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะขับเคลื่อนองค์กรอัยการให้เป็นไปตามแผนนโยบายที่ได้แถลงไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด