ข่าวดี! เปิดรับม.6-อาชีวะ ฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี อยู่ฟรี มีเงินเดือน

28 พ.ย. 2562 เวลา 3:00 น.

ข่าวดี! กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย วุฒิ ม.6 -ปวช.-ปวส. บินฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น อยู่ฟรี รายได้ดี มีเงินเดือน จบแล้วมีงานทำ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรไอเอ็ม เจแปน (IM Japan) ปี 2563 ครั้งที่ 1 ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี

โดยไอเอ็ม เจแปน จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพมหานคร – โตเกียว – กรุงเทพฯ) และรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในเดือนแรก และจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 22,200 บาท ตั้งแต่เดือนที่ 1

ส่วนเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด และผู้ฝึกงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด

เมื่อฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 167,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ข่าวดี! กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย วุฒิ ม.6 -ปวช.-ปวส.  บินฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น อยู่ฟรี รายได้ดี มีเงินเดือน จบแล้วมีงานทำ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

2.จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

3.ผู้ชายความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และผู้หญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

4.น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง

5.สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

6.ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย

7.ไม่มีความประพฤติเสียหาย

8.ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern”

9.ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งไปทำงานด้วยตนเอง

10.ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือ พำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

11.ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 

12.สายตาปกติ และไม่บอดสี

13.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

1.ใบสมัครสอบคัดเลือก

2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3.บัตรประจำตัวประชาชน

4.ทะเบียนบ้าน

5.หลักฐานการศึกษา

6.หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (เพศชาย)

7.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี

สถานที่ยื่นใบสมัคร 

ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่

1.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

2.สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2562 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

โดยการสมัครในครั้งนี้ศูนย์สอบจะอยู่ที่ จ.ขอนแก่น และขอย้ำเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งให้ ไปทำงานได้ โดยหลอกให้จ่ายเงินค่าบริการเพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02 245 1021 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2