ราชกิจจาฯ ประกาศนายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร เหตุไม่เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

05 ก.พ. 2563 เวลา 12:49 น.

ราชกิจจานุเษกษา ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ได้มาตรฐานกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

เว็บไซด์ ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา๕ แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร

ออกจากยศทหาร ดังนี้

ร้อยโท กฤษณพล สารบรรณ ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับหมวดทหารรักษาวัง ปฏิบัติการที่๒ หมวดทหารรักษาวังมาตรฐานที่๑ กองร้อยทหารรักษาวังที่๒ กองพันที่๒ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา ร้อยเอก) ให้ออกจากยศ ร้อยโท คงเป็น ร้อยตรี เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ได้มาตรฐานกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเษกษา ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ได้มาตรฐานกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด