ราชกิจจาฯ ระเบียบ คตง. "อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง"

07 ก.พ. 2563 เวลา 20:25 น.

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2563 ความว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 และมาตรา 52 ประกอบมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2560

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คำว่า “การเดินทาง” ให้หมายถึง การเดินทางไปราชการไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงการเดินทางไปเยือน ประชุม ศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาและกิจกรรมอื่นเพื่อเกียรติแห่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเพื่อการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี

ข้อ 5 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้นำระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ส่วนอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ให้เบิกได้ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

ข้อ 6 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดให้มีบัตรโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทาง และเครื่องบินหรือพาหนะอื่นใดเพื่อการเดินทาง ให้แก่ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อใช้ในการเดินทาง

ข้อ 7 การเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเดินทางโดยชั้นธุรกิจการเดินทางโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทยหรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเดินทางโดยชั้นสูงสุด

ข้อ 8 การเดินทางในประเทศของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบการเดินทางไปต่างประเทศของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ 9 การเดินทางในประเทศของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบการเดินทางไปต่างประเทศของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก่อน

ข้อ 10 กรณีการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้วถ้าไม่ได้เดินทางภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับ ให้นำเงินที่ได้รับส่งคืนทันที

ข้อ 11 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้กรณีมีเหตุจำเป็น ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันวิธีปฏิบัติการตามความในระเบียบนี้

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2563