ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปลดล้มละลายนามสกุลดัง "จงสุทธนามณี"

18 ก.พ. 2563 เวลา 14:48 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๖๙๔/๒๕๕๗ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ความว่า

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางวิลัย จงสุทธนามณี จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จําเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ นางวิลัย จงสุทธนามณี ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อุบลรัตน์ ดํารงกิจถาวร

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th