ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบจ่ายเงินรางวัล "ผู้แจ้งความ" นำจับรถผิดกฎหมาย

19 ก.พ. 2563 เวลา 8:03 น.

ปรับหลักเกณฑ์ จ่ายเงินรางวัลให้ผู้แจ้งความนำจับรถผิดกม. พร้อมแจ้งพฤติการณ์ได้ทางโทรศัพท์มือถือ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน สินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ไว้แล้ว นั้น

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงจำนวนเงินสินบนที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน รวมทั้งเพื่อให้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนสอดคล้องเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงิน ค่าปรับตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. 2562

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3/1 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 “ข้อ 3/1 ระเบียบนี้มิใช่เป็นการโฆษณาให้คำมั่นแก่บุคคลใดตามกฎหมาย แต่เป็นระเบียบ ที่วางไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของทางราชการที่จะจ่ายเงินสินบนรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ หรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับตามแต่ จะเห็นสมควรเท่านั้น การพิจารณาของผู้มีอำนาจตามที่กำหนดในระเบียบนี้ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ใดจะนำไปฟ้องร้องเป็นคดีมิได้ ”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 14/1 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

“ข้อ 14/1 การแจ้งความนำจับ ให้สามารถกระทำผ่านโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้แจ้งความนำจับต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด พยานหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนวันเวลาและสถานที่ที่กระทำความผิด และข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งความนำจับประสงค์จะขอรับเงินสินบน ให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งความนำจับด้วย ในกรณีการแจ้งความนำจับตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับแจ้งความนำจับจัดให้มีการบันทึกข้อมูล รายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ในแบบบันทึกการรับแจ้งความน าจับ (แบบ ขส.นจ.1) และในแบบ คำขอรับเงินสินบน (แบบ ขส.นจ.2) กรณีที่ผู้แจ้งความนำจับประสงค์จะขอรับเงินสินบน โดยให้ ถือว่าผู้แจ้งความนำจับได้มีการลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการรับแจ้งความน าจับ (แบบ ขส.นจ.1) และแบบค าขอรับเงินสินบน (แบบ ขส.นจ.2) แล้ว ”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 15 ค่าปรับที่ได้รับให้หักเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ 20 ในกรณีมีการจับกุมผู้กระทำ ความผิด และร้อยละ 40 ในกรณีไม่มีการจับกุมผู้กระท าความผิด ภายหลังจากที่ได้หักเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว ให้จ่ายในอัตรา ดังนี้

(1) จำนวนสามในสี่ส่วน ให้นำไปจ่ายเป็นเงินสินบนสองส่วนและเงินรางวัลหนึ่งส่วน ในกรณี ที่ไม่ต้องจ่ายเงินสินบน ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัลทั้งสามส่วน

(2) จำนวนที่เหลืออีกหนึ่งส่วน ให้นำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าปรับที่หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ให้นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก ส่วนค่าปรับที่หักเป็นเงินสินบนหรือเงินรางวัล ให้นำฝาก เข้าบัญชีเงินฝากสินบนรางวัลของกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด แล้วแต่กรณี ”

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 ในกรณีมีการแจ้งความนำจับ เมื่อมีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้จับ ดำเนินการยื่นคำขอรับเงินสินบน (แบบ ขส.นจ.2) พร้อมด้วยบันทึกการรับแจ้งความนำจับ (แบบ ขส.นจ.1) และสำเนาบัญชีรายละเอียดเงินค่าปรับ (แบบ ขส.นจ.3) เป็นหลักฐานต่อผู้รับรองผลคดีเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องและเสนอผู้สั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้มีการอนุมัติจ่ายเงินสินบนโดยเร็วต่อไป

เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสินบนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้จับแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นใด ที่สามารถทำให้ผู้แจ้งความนำจับสามารถมารับเงินสินบนได้โดยเร็ว ผู้แจ้งความนำจับต้องมารับเงินสินบนภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนด ให้นำเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ”

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ปรับหลักเกณฑ์ จ่ายเงินรางวัลให้ผู้แจ้งความนำจับรถผิดกม. พร้อมแจ้งพฤติการณ์ได้ทางโทรศัพท์มือถือ

ปรับหลักเกณฑ์ จ่ายเงินรางวัลให้ผู้แจ้งความนำจับรถผิดกม. พร้อมแจ้งพฤติการณ์ได้ทางโทรศัพท์มือถือ

ปรับหลักเกณฑ์ จ่ายเงินรางวัลให้ผู้แจ้งความนำจับรถผิดกม. พร้อมแจ้งพฤติการณ์ได้ทางโทรศัพท์มือถือ