ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ

21 ก.พ. 2563 เวลา 1:31 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พาณิชย์สั่ง "ผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อของเก่า" ต้องติดป้ายกำหนดราคา หลังกำหนดให้เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกเป็นสินค้าควบคุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก เป็นสินค้าควบคุม ไปแล้วนั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อเศษกระดาษ แจ้งและแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ และ กระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อเศษกระดาษ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของราคารับซื้อ เศษกระดาษภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) (3) (5) มาตรา 25 (3) (4) มาตรา 26 วรรคหนึ่ง และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้รับซื้อเศษกระดาษเพื่อจำหน่าย หรือเพื่อผลิตหรือแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานเยื่อกระดาษ โรงงานอัดกระดาษ ร้านรับซื้อของเก่า ทั้งบุคคล ธรรมดาและนิติบุคคล หรือรถเร่ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และมีล้อตั้งแต่สี่ล้อขึ้นไป เป็นยานพาหนะ “เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก” หมายความว่า กระดาษลัง กระดาษขาว -ดำ กระดาษรวม (จับจั๊ว)

ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะโรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานอัดกระดาษ แจ้งราคารับซื้อ เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก ของเดือนมกราคม 2563 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ที่ดำเนินกิจการภายหลังวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เริ่มดำเนินกิจการ  กรณีที่ประสงค์จะรับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก ในราคาแตกต่างจาก ที่ได้แจ้งไว้แล้ว ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภายในสามวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 4 การแจ้งตามข้อ 3 ให้ยื่นต่อเลขาธิการตามแบบที่เลขาธิการกำหนด ณ สำนักงาน คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ การแจ้งตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจำวัน ณ ที่ทำการ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง

ในกรณีที่แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันแสดงเจตนา ในการแจ้ง ในกรณีการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าสู่ระบบข้อมูล ของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นวันแจ้ง การแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้ประกอบธุรกิจได้ส่งต้นฉบับให้เลขาธิการแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงนามในบันทึกแสดงความตกลง ในการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก ให้ชัดเจนและครบถ้วน ณ สถานที่ที่รับซื้อ หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่รับซื้อ หรือยานพาหนะ ที่ใช้ในการรับซื้อนั้น และหากผู้ประกอบธุรกิจมีเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ ให้แสดงราคารับซื้อบนเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ดังกล่าวด้วย กรณีที่ราคารับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก มีความสัมพันธ์กับประเภท หรือคุณภาพ ให้แสดงราคารับซื้อควบคู่กับข้อความหรือรายการนั้นด้วย การแสดงราคารับซื้อตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำโดยการเขียน พิมพ์ หรือทำให้ปรากฏด้วย วิธีอื่นบนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระจก ผนัง หรือวัสดุอื่น การแสดงราคารับซื้อตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย โดยราคานั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่าสิบเซนติเมตร เว้นแต่กรณีแสดงราคารับซื้อ บนเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ การแสดงราคารับซื้อดังกล่าวต้องมีลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและ เปิดเผย สามารถอ่านได้ง่าย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคารับซื้อต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ 6 เมื่อผู้ประกอบธุรกิจร้องขอต่อเลขาธิการเพื่อขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ในประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อเลขาธิการเห็นสมควร เลขาธิการอาจมีคำสั่งขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นได้ แต่การขยายระยะเวลาเช่นว่านี้ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ หรือ มีเหตุจำเป็น และผู้ประกอบธุรกิจได้มีคำร้องขอหรือเลขาธิการได้มีคำสั่งก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

ข้อ 7 ให้ผู้รับซื้อ รับซื้อไม่ต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้ตามข้อ 5

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ  พาณิชย์สั่ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ  พาณิชย์สั่ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ  พาณิชย์สั่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด