ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ศ. ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา

21 ก.พ. 2563 เวลา 6:02 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกเผยแพร่ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดร้าง วัดหรัง และ วัดหนองเต่า ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยที่  วัดหรัง  ซึ่งเป็นวัดร้าง  ตั้งอยู่  ณ  บ้านถนนเหนือ  หมู่ที่  ๖  ตําบลบ้านราม  อําเภอหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช  สมควรยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๖  แห่งกฎกระทรวงการสร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย   และการยุบเลิกวัด  การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศยกวัดหรัง  (ร้าง)  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยที่  วัดหนองเต่า  ซึ่งเป็นวัดร้าง  ตั้งอยู่  ณ  บ้านชายเขา  หมู่ที่  ๑๕  ตําบลทุ่งปรัง   อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สมควรยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๖  แห่งกฎกระทรวงการสร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย   และการยุบเลิกวัด  การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศยกวัดหนองเต่า  (ร้าง)  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒

ณรงค์  ทรงอารมณ์ รองผู้อํานวยการ  รักษาราชการแทน

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th