คลัง-อว.-ดีอี สั่งห้ามข้าราชการ-บุคลากรไป 34 ประเทศกลุ่มเสี่ยงCOVID-19

26 ก.พ. 2563 เวลา 8:03 น.

กระทรวงการคลัง อว. และดีอี สั่งห้ามข้าราชการ-บุคลากรไป 34 ประเทศ กลุ่มเสี่ยงCOVID-19 กรณีมีไข้ หรืออาการเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ รวมถึงให้หยุดเรียนหรือทำงาน 14 วัน เพื่อติดตามอาการ

จากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากถึง 34 ประเทศ และคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปกว่า 2,700 ราย  ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เซ็นหนังสือเวียนไปยังหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงการคลังทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น เพราะพบว่า COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลำดับที่ 14 ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือโดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1. ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

2.กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

3. กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเป็นรายกรณี และเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในหนังสือดังกล่าวในวันที่ 25 ก.พ.2563 ก่อนส่งไปยังหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทั่วประเทศต่อไป

กระทรวงการคลัง อว. และดีอี สั่งห้ามข้าราชการ-บุคลากรไป 34 ประเทศ กลุ่มเสี่ยงCOVID-19 กรณีมีไข้ หรืออาการเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ รวมถึงให้หยุดเรียนหรือทำงาน 14 วัน เพื่อติดตามอาการ

ขณะที่ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อุยธยา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือดีอี ได้ออกประกาศเรื่องมาตราการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ออกคำสั่งห้ามข้าราชการไปพื้นที่เสี่ยง 11 ประเทศ

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกอบกับระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2555 ข้อ 15 วรรคสาม โดยประเทศที่มีความเสี่ยงเชื้อโรค COVID-19 มีดังนี้

1.สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.ญี่ปุ่น

3.สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้)

4.สาธารณรัฐสิงคโปร์

5.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

6.เขตบริหารพิเศษ มาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

7.สาธารณจีน(ไต้หวัน)

8.มาเลเซีย

9.สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

10.สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

11.สาธารณรัฐอิตาลี

ในส่วนข้าราชการที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ แต่ยังไม่มีอาการใด ให้หยุดงานได้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการลา ในส่วนบุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการ ให้อยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณา ของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงการคลัง อว. และดีอี สั่งห้ามข้าราชการ-บุคลากรไป 34 ประเทศ กลุ่มเสี่ยงCOVID-19 กรณีมีไข้ หรืออาการเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ รวมถึงให้หยุดเรียนหรือทำงาน 14 วัน เพื่อติดตามอาการ

กระทรวงการคลัง อว. และดีอี สั่งห้ามข้าราชการ-บุคลากรไป 34 ประเทศ กลุ่มเสี่ยงCOVID-19 กรณีมีไข้ หรืออาการเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ รวมถึงให้หยุดเรียนหรือทำงาน 14 วัน เพื่อติดตามอาการ

ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. มีคำสั่งห้ามบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ อาจารย์ นักศึกษา หลีกเลี่ยงการเดินทางไป 34 ประเทศ ที่มีการแพร่ระบาด กรณีที่กลับมาแล้วต้องรับการตรวจคัดกรอง หากพบว่ามีไข้ หรืออาการเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ รวมถึงให้หยุดเรียนหรือทำงานเป็นเวลา  14 วัน

กระทรวงการคลัง อว. และดีอี สั่งห้ามข้าราชการ-บุคลากรไป 34 ประเทศ กลุ่มเสี่ยงCOVID-19 กรณีมีไข้ หรืออาการเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ รวมถึงให้หยุดเรียนหรือทำงาน 14 วัน เพื่อติดตามอาการ

กระทรวงการคลัง อว. และดีอี สั่งห้ามข้าราชการ-บุคลากรไป 34 ประเทศ กลุ่มเสี่ยงCOVID-19 กรณีมีไข้ หรืออาการเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ รวมถึงให้หยุดเรียนหรือทำงาน 14 วัน เพื่อติดตามอาการ

 

ด้านกระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงท่องเที่ยวยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ