ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

19 มิ.ย. 2563 เวลา 18:17 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563

19 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ความว่า ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563