ประชาชน 76.7 % เห็นว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีส่วนต่อการควบคุมโควิด-19

28 มิ.ย. 2563 เวลา 9:40 น.

กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจเรื่อง “ประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการ COVID-19” ส่วนใหญ่เห็นว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีส่วนต่อการควบคุมโรค

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ COVID-19”

โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,214 คน พบว่า ในภาพรวม ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ COVID-19 ในด้านต่างๆ เฉลี่ย 3.79 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ซึ่งแปลผลได้ว่ามีความพึงพอใจมาก โดยด้านที่ได้คะแนนมากที่สุด คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ได้ 4.23 คะแนน (ความพึงพอใจมากที่สุด)

รองลงมาคือ การบริหารจัดการ ควบคุม แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ 4.08 คะแนน (ความพึงพอใจมาก)

การบริหารจัดการจัดการ เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาให้กับประชาชน และการต่อต้านและป้องกันข่าวลวง (fake news) ได้ 3.43 คะแนนเท่ากัน (ความพึงพอใจมาก)

กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจเรื่อง “ประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการ COVID-19” ส่วนใหญ่เห็นว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีส่วนต่อการควบคุมโรค

เมื่อถามว่า กังวลต่อการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในรอบ 2 มากน้อยเพียงใดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.5 มีความกังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 49.5 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีส่วนต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มากน้อยเพียงใด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.7 ระบุว่า มีส่วนต่อการควบคุมค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 23.3 มีส่วนต่อการควบคุมค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สำหรับข้อคำถาม “จากนโยบายที่นายกฯ แถลงการณ์วันที่ 17 มิ.ย. 2563 ท่านคิดว่า การขับเคลื่อนประเทศด้านใด ที่จะช่วยกำหนดอนาคตประเทศ ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19”

ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.3 เห็นว่า เป็นด้านความเป็นอยู่ของประชาชน รักษาระยะห่าง ใช้ชีวิต New Normal รองลงมาร้อยละ 42.8 เห็นว่าเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศ และร้อยละ 32.5 เห็นว่า เป็นด้านการสาธารณสุข พัฒนาการรักษาวัคซีนป้องกัน

กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจเรื่อง “ประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการ COVID-19” ส่วนใหญ่เห็นว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีส่วนต่อการควบคุมโรค

กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจเรื่อง “ประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการ COVID-19” ส่วนใหญ่เห็นว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีส่วนต่อการควบคุมโรค

ที่มา กรุงเทพโพลล์ ประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการ COVID-19

ภาพโดย iXimus จาก Pixabay