เลื่อนจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ให้รวบยอด 3,000 บาท สิ้นเดือน ก.ค.นี้

30 มิ.ย. 2563 เวลา 9:13 น.

ครม.แจงเลื่อนจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ให้รวบยอด 3,000 บาท สิ้นเดือน ก.ค.นี้ เหตุติดปัญหาระเบียบกรมบัญชีกลาง

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตามการเสนอของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

1.เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย

2.ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสิทธิในเบี้ยผู้สูงอายุ

3.ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยกลุ่มที่ 2-3 จะต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทจากรัฐบาลมาก่อน

ทั้งนี้ เดิมได้มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.63) ให้แก่กลุ่มเปราะบางดังกล่าว แต่เนื่องจากติดปัญหาในส่วนของระเบียบกรมบัญชีกลาง จึงทำให้ยังไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือให้ได้ในช่วงที่ผ่านมา

ดังนั้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงการจ่ายเงินเยียวยาใหม่ เป็นสิ้นเดือน ก.ค.63 จะโอนเงินเข้าบัญชีรวมกันในครั้งเดียว 3,000 บาท จากเดิมที่จะโอนให้ในเดือนมิ.ย. 2,000 บาท และเดือน ก.ค.อีก 1,000 บาท