พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศทหาร - เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

29 ส.ค. 2563 เวลา 7:06 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศทหาร - เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา จํานวน 3 ราย

28 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และข้อ 4 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 จํานวน 3 ราย ดังนี้

1. พันเอก นิธิพล เอี่ยมอ่อน สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในความผิดฐานบุกรุกโดยร่วมกันกระทําผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

2. พันตรี ประสิทธิ์ ทองสารี สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในความผิดฐานร่วมกันเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการจูงใจ หรือได้จูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตหรือผิดกฎหมาย และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา

3. นาวาตรี สมบูรณ์ คูบุบผา สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารราชการ ร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอม เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีการอันทุจริต ผิดกฎหมาย ให้กระทําการหรือไม่กระทําการในหน้าที่ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 และเหรียญจักรมาลา

ทั้งนี้ พันเอก นิธิพล เอี่ยมอ่อน พันตรี ประสิทธิ์ ทองสารี และ นาวาตรี สมบูรณ์ คูบุบผา เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศทหาร - เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา จํานวน 3 ราย ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศทหาร - เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา จํานวน 3 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด