"เชียงใหม่" กำหนด เอ็มโอยู6 ข้อคุมเข้มสถานบันเทิง

07 ก.ย. 2563 เวลา 6:05 น.

เชียงใหม่ กำหนด 6 มาตรการ ทำ MOU ร่วมกับสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการร่วมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้สถานประกอบการ ประเภทสถานบริการ สถานบันบันเทิง ที่มีใบอนุญาตจำนวนประมาณ 36 ราย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงตามกรอบปฏิบัติมาตรการป้องกันโรค ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ส่วนสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ที่มีอยู่ประมาณ 400-500 แห่ง ให้แต่ละอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบ และทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยสถานบริการทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามกรอบระเบียบอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้กำหนดข้อตกลงร่วมกัน 6 ข้อ คือ ต้องมีบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ, ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัน หรือหน้ากากผ้า, อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด, จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ, จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและหลังการทำกิจกรรม และ ต้องจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการใช้บริการให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดยต้องเก็บข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน

หากไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนดหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามการป้องกันโรค คณะกรรมการโรคติดต่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดเพิ่มตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะพิจารณาสั่งปิดสถานที่เป็นเวลา 5 ปี หรือ เพิกถอนใบอนุญาต

ส่วนการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าว ได้มีหนังสือสั่งการไปยังอำเภอต่าง โดยเฉพาะ อำเภอบริเวณชายแดน เช่น แม่แตง เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ แม่อาย เวียงแหง ฮอด และ อมก๋อย ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพิ่มความเข้มงวดตั้งจุดตรวจ ทั้งนี้ให้บูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ทหารได้มีการลาดตระเวนบริเวนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังพิเศษบริเวณจุดที่สามารถเดินเท้าข้ามผ่านเข้ามาตามแนวชายแดน

ขณะเดียวกันคณะกรรมการโรคติดต่อได้เตรียมความพร้อม หากมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ โดยได้เปิดรับสมัครโรงแรมที่จะเข้าร่วมเป็น Alternative Local Quarantine ซึ่งมีหลายแห่งให้ความสนใจกำลังอยู่ระหว่างประเมินการจัดเตรียมความพร้อม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานที่กักตัว

นอกจากนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อยังได้จัดเตรียมแผนรองรับหาเกิดการแพร่ระบาดในรอบ 2 ด้วยการเตรียมแผนดำเนินการ โรงพยาบาลสนามเพื่อรับผู้ป่วยกรณีมีการระบาดหนักเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลที่มีอยู่ให้สามารถรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้