โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 32 ราย

10 ก.ย. 2563 เวลา 0:05 น.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 32 ราย

วันนี้(9ก.ย.63) เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน ๓๒ ราย ดังนี้

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 32 ราย