ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

16 ก.ย. 2563 เวลา 1:37 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563  ความว่า 

สำหรับ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งมีความรุนแรง เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

 

 

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ ดังนี้

(1) กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพื้นที่และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด

(2) กรณีภัยที่เกิดจากสาธารณภัยอื่น ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามระยะเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด”

ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจาซึ่งมีความรุนแรง เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว สมควรยกเว้น ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้