โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.อ.อภิรัชต์ เป็นรอง ผอ.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

19 พ.ย. 2563 เวลา 1:33 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้ง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศ ว่าบัดนี้ ทรงพระราชดำริว่าสมควรแต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ุ6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้ง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์