เลือกตั้ง 62 : เปิด 5 ขั้นตอนวิธีการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนเข้าคูหาหย่อนบัตร 24 มีนาคมนี้

23 มี.ค. 2562 เวลา 23:59 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคมนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

ขั้นตอนที่ 2 แสดงตนเพื่อใช้สิทธิ

ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรเลือกตั้ง พร้อมลงลายมือชื่อหรือ พิมพ์ลายนิ้วมือ ที่ต้นขั้วบัตร

ขั้นตอนที่ 4 เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องทำเครื่องหมาย เพียงเครื่องหมายเดียว

ขั้นตอนที่ 5 พับบัตรและหย่อนบัตรใส่หีบบัตรด้วยตนเอง

ปล. อย่าลืมหลักฐานแสดงตน คือ บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ได้) หรือ หลักฐานอื่นที่ทางหน่วยงานของรัฐออกให้โดยมีรูปถ่าย และเลขบัตรประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคมนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคมนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด