วันเด็กสากล เด็กไทยยุค 4.0 ต้องเน้นหลัก CPR

19 พ.ย. 2562 เวลา 11:04 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเด็กสากล (World Children's Day) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกๆ คนร่วมมือกันคุ้มครองดูแลสวัสดิการและสิทธิด้านต่างๆ ของเด็กให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและพัฒนาตามวัยให้เติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติ ตลอดจนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตราย อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ ทั่วโลกอีกด้วย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กสากล กรมสุขภาพจิตอยากเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับประเทศไทยยุค 4.0 ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติในอนาคต โดยเน้นตามหลัก “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข” หรือ CPR

C มาจาก Creativity หมายถึง การสนับสนุนให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กวางเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองผ่านการเล่นและในชีวิตประจำวัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคม คือ ความสามารถในการผลิตสิ่งใหม่ๆ ให้แก่สังคม

P มาจาก Positivity หมายถึง การสนับสนุนให้เด็กมีความคิดเชิงบวก ซึ่งจะช่วยให้เด็กรู้จักยืดหยุ่นทางความคิดหรือปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี โดยสอนให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างกำลังใจให้ตนเอง สร้างกำลังใจให้ผู้อื่น รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง รู้วิธีจัดการอารมณ์ รวมถึงเรียนรู้และเข้าใจในอารมณ์ของผู้อื่นด้วย

R มาจาก Responsibility to social หมายถึง การทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยการสนับสนุนให้เด็กมีจิตสำนึกต่อสังคมที่ดี สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ที่บ้าน ชุมชน และสังคม ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ยังกล่าวต่อว่า แนวทางในการส่งเสริมให้เด็ก คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข นั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรมีความพร้อมในการดูแลเด็ก สร้างความผูกพัน ใกล้ชิด ไว้วางใจกันระหว่างเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นสนุกผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ยอมรับในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ชื่นชมในความพยายามความตั้งใจของเด็ก รวมถึงเสริมพลังใจให้ลูกไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค อีกทั้งผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ควรกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองในแต่ละด้านด้วย ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนได้