Spring News

เซเว่น เปิดมิชชั่นใหม่ “7 Go Green Mission 2021 เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง”

03 เม.ย. 2564 เวลา 7:12 น. 11

เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ทำให้ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย 7 Go Green 2021 เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง

เซเว่น ภายใต้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ Environmental, Social and Governance : ESG เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืนของซีพี ออลล์ และจากแคมเปญเพื่อสิ่งแวดล้อม “ลดวันละถุง คุณทำได้” รณรงค์ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่เซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก เชิญชวนให้มาใช้ถุงผ้าแทน โครงการนี้สามารถลดการใช้ถุงพลาสติก และเปลี่ยนเป็นยอดสมทบทุนรวมกว่า 211 ล้านบาท มอบให้กับ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร 154 โรงพยาบาลทั่วประเทศ CP All ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเรียนรู้การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ผู้บริโภค เพื่อช่วยกันลดโลกร้อน 

7 go green แนวทางในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ CP All ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย 7 GO Green Mission 2021 ประกอบไปด้วย 

Green Building ออกแบบและบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการ Knockdown Store นำวัสดุเปลือกอาคารกลับมาใช้ใหม่ใช้หลอดไฟ LED , ใช้เครื่องปรับอากาศ ประเภท Inverter ซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงานและโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 40,248 ตัน หรือเปรียบเทียบกับการปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 111,554 ต้น 

เซเว่น อิเลฟเว่น Green Store โครงการด้านการจัดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิด “ลด และ ทดแทน” ขั้นตอนการออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ที่คำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการหาวัสดุที่มาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) เช่น ลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติทดแทน เช่น ไม้คนกาแฟ ถุงกระดาษ และ กระดาษหุ้มหลอด ส่วนเสื้อพนักงานของเซเว่น อิเลฟเว่น ก็ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล โดยการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเสื้อ 

7 go green

Green Logistic การขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ กลยุทธ์ “โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม” ได้มีการนำหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินอาคารสีเขียว มาใช้พัฒนาและออกแบบศููนย์กระจายสินค้า ที่มีทั้งหมด 20 แห่งใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ ได้ติดตั้งแผง Solar Cell เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

Green Living รณรงค์และเชิญชวนลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวคิดหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจัดให้มีโครงการ “ถังคัดแยกขยะ” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อนำขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวน การ Circular Economy อย่างยั่งยืน

โดยในปี 2564 ซีพี ออลล์ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม128,426ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) หรือเปรียบเทียบการปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 347,648 ต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด