svasdssvasds

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในยุคโควิด-19

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในยุคโควิด-19

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “การกระตุ้นเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,265 คน สำรวจวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 2564 พบว่า ก่อนมีโควิด-19 ประชาชนท่องเที่ยวประมาณ 2-3 เดือนครั้ง เมื่อมีโควิด-19 ไม่เที่ยวเลย แต่เมื่อมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ประชาชนท่องเที่ยว 2-3 เดือนครั้ง

poll

กรณีที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐก็ยังคงใช้จ่ายเท่าเดิม ร้อยละ 43.87 โดยมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่พึงพอใจมากที่สุด คือ การเพิ่มวันหยุดพิเศษ ร้อยละ 80.47 ปัจจัยที่ทำให้อยากไปท่องเที่ยว คือ ครอบครัว/เพื่อนและตนเองอยากไป ร้อยละ 63.40 รองลงมาคือ มีวันหยุดยาว ร้อยละ 48.93 และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง ร้อยละ 47.89 ภาพรวมเห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ร้อยละ 75.18 

การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภาครัฐจึงเป็นแนวทางที่ดีที่นอกจากจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้คนไทยได้บ้างแล้ว ยังจะเป็นการเสริมสภาพคล่องเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาได้ทั้งระบบก็ตามแต่อย่างน้อยก็ทำให้คนไทยมีรอยยิ้มขึ้นได้บ้าง

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด