ร.10 พระราชทานพระราชดำรัส”ศาลต้องปฏิบัติหน้าที่ ในนามของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่