สนช. จ่อแก้กฎหมาย ! “ ทารุณกรรมสัตว์ฯ “ กันสัตว์เร่ร่อน-พิษสุนัขบ้า

สนช. เตรียมแก้ไขกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ฯ โดยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับ กทม. หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันการปล่อยสัตว์เร่ร่อนหรือละเลยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ ( 14 มี.ค. )  คณะกรรมาธิการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เชิญ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เข้าหารือเกี่ยวกับการใช้งบประมาณฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.

โดย นายประจักษ์ กล่าวว่า กรณีที่ สตง. มีการทักท้วง อปท. เกี่ยวกับอำนาจการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557 ทำให้การดำเนินการของ อปท. หยุดชะงัก 1-2 ปี นั้น สตง. ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ว่า อปท. สามารถจัดหาวัคซีนได้ โดย สตง. จะควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขณะที่ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เปิดเผยว่า สนช. เตรียมเสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในหมวดว่าด้วยการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยให้เจ้าของสัตว์ขึ้นทะเบียนกับ กทม. หรือ อปท. ในพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงและป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ หรือปล่อยให้สัตว์เร่ร่อนจนขาดการฉีดวัคซีน  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังแสดงความคิดเห็น และเตรียมการสัมมนา วันพุธที่ 21 มีนาคมนี้ ซึ่งเมื่อรับฟังความเห็นแล้วเสร็จจะเสนอร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขต่อรัฐบาลทันที โดยคาดว่า จะสามารถประกาศใช้กฎหมายได้ในเดือนตุลาคมนี้