กรมบัญชีกลางแจงเงินเดือนพนักงาน - ลูกจ้างไม่ได้ใช้กับ กระทรวงสาธารณสุข

25 พ.ค. 2018 เวลา 12:26 น.

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุประกาศระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการว่าจ้างใช้กับทุกหน่วยงานราชการ ส่วนกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีระเบียบเฉพาะ

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังออกระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงาน หรือ ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 2561 ว่า ซึ่งระเบียบดังกล่าวไม่ได้ใช้กับกระทรวงสาธารณสุข เพราะได้มีการทำข้อตกลงเรื่องการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณกับกระทรวงการคลังแล้ว รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขมีระเบียบเฉพาะของตัวเอง ซึ่งให้ปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะของหน่วยงานไป

สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ที่ระบุว่า การกำหนดกรอบอัตราและค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานสาธารสุขจากเงินบำรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน ทำให้เข้าข่ายระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว ถือเป็นเรื่องภายในของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องไปคุยกัน เพราะการแก้ไขระเบียบดังกล่าวเป็นเรื่องภายใน ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

ส่วนกรณีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้าง ระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังให้หน่วยงานต้นสังกัด ต้องเสนอเรื่องมาให้พิจารณา ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม หลักการและเหตุผลมาให้กรมบัญชีกลาง หากหน่วยงานต้นสังกัดเห็นสมควร กรมบัญชีกลางก็จะอนุมัติขึ้นเงินเดือนได้ ดังนั้นการตัดสินใจขึ้นหรือไม่ขึ้นเงินเดือน จึงไม่ใช่หน้าที่ของกรมบัญชีกลาง เพราะเป็นแค่หน่วยงานปลายทาง ในอนาคตหลังจากที่ลูกจ้างที่ใช้เงินนอกระบบ เข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลหมดแล้ว อาจจะต้องมีการพิจารณาในการขึ้นเดือนที่ความเหมาะสมมากขึ้น