“บิ๊กอู๋”พบปะคนไทยที่กรุงเบิร์น ย้ำ เกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาประเทศ

รมว.แรงงาน และคณะ เยี่ยมการปฏิบัติงานการให้บริการกงสุลสัญจรนอกเวลาราชการแก่คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ณ สอท.กรุงเบิร์น แนะคนไทยในต่างแดนเรียนรู้กฎหมาย ภาษา วัฒนธรรมประเทศต่างๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาประเทศไทย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการให้บริการกงสุลสัญจรนอกเวลาราชการแก่คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น โอกาสนี้ได้พบปะกับพี่น้องและลูกหลานชาวไทยที่มารับบริการประมาณ 40 คน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แนะนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานแก่พี่น้องชาวไทยที่พำนักในสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางในครั้งนี้เพื่อร่วมการประชุม ILC สมัยที่ 107 โดยประเทศไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พร้อมทั้งกล่าวถึงนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยการสร้างความสามัคคีปรองดอง และการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง เป็นประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้ง 6 ด้าน รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ EEC โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 ประเภท การปรับปรุงกฎหมายกว่า 400 ฉบับ อีกทั้งได้ย้ำว่า ประเทศไทยได้พัฒนาไปมาก โดยกล่าวถึงสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบันที่มีกำลังแรงงานจำนวนกว่า 38 ล้านคน มีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศประมาณ 4 แสนคน ซึ่งแรงงานเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่าแสนล้านบาท

“ขอให้ชาวไทย รู้เขา รู้เรา โดยการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ตลอดจนเรียนรู้ภาษาของประเทศต่างๆ เนื่องจากในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน จึงขอให้ทุกคนศึกษาและปรับตัวรวมทั้งเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ในการทำงานและการใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปพล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายสุด