ทั่วไทย

นายกฯ เยี่ยมเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานเมืองสมุนไพร จังหวัดอำนาจเจริญ และศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา เพิ่มมูลค่า เสริมเศรษฐกิจของประเทศ


วันนี้ (23 กรกฎาคม 2561) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานเมืองสมุนไพร จังหวัดอำนาจเจริญ และศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา ตามนโยบายการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการแพทย์แผนไทยและระบบยาแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมเศรษฐกิจของประเทศ

ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา อำนาจเจริญ คือ ต้นทาง ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือน เกษตรอินทรีย์ รวมกลุ่มผู้ผลิตในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน กลางทาง ขยายแหล่งแปรรูปสมุนไพร เพิ่มคุณภาพและกำลังการผลิตโรงพยาบาลพนาให้ได้มาตรฐานจีเอ็มพี ปลายทาง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาสัตว์ ขยายตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นแหล่งฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้ชุมชน สร้างรายได้ให้โรงพยาบาลอย่างครบวงจร

โดยศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี 2536 ใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.คลินิกบริการแพทย์แผนไทย คู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันที่แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยในชุมชน ส่งเสริมการพึ่งตนเองและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ผู้รับบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 29 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด
2.ผลิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในชื่อพนาพรรณคือ ยาสมุนไพร เครื่องสำอางและอาหาร ปัจจุบันผลิตได้กว่า 90 รายการ มูลค่าปีละกว่า 10 ล้านบาท เช่น ขมิ้นชันแคปซูล ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิแคปซูล โดยใช้วัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพสูงจากเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะปลูกกว่า 400 ราย ในจังหวัดอำนาจเจริญ
3.งานวิชาการและการฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย เป็นแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง และหลักสูตรระยะสั้น เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ประมาณ 72,000 – 84,000 บาทต่อปี และเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนไทย แหล่งศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายหมอพื้นบ้านอำเภอพนา ล่าสุดศูนย์แพทย์แผนไทยแห่งนี้ได้รับมาตรฐานการผลิตสมุนไพรระดับ WHO GMP ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

การดำเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 ภายใต้ประเด็นการปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่
1.อุตสาหกรรมไทยเพื่อเศรษฐกิจ มุ่งเน้นพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ระดับเศรษฐกิจฐานรากจนถึงการส่งออก กำหนดสมุนไพร Product Champions 4 ชนิด ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน กระชายดำ และบัวบก
2.ปฏิรูประบบบริการการแพทย์แผนไทยให้สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างมีคุณภาพและพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ และ3.ปฏิรูประบบการศึกษาการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับแก่สหวิชาชีพและประชาชน

รวมทั้ง จัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กำหนดการพัฒนาเมืองสมุนไพรเป็นกลไกการทำงานระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร สร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของอาเซียน อยู่ระหว่างการดำเนินการเป็นเมืองสมุนไพร 13 จังหวัดใน 12 เขตสุขภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ 3.2 แสนล้านบาท และมูลค่าการใช้สมุนไพรในสถานบริการ 3,000 ล้านบาท มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยรู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน