นายกฯ น้อมนำพระราชดำริ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

28 ก.ค. 2018 เวลา 3:01 น.

นายกฯ เชิญชวนคนไทยน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ไปใช้ดำเนินชีวิตมุ่งสร้างสังคมสามัคคี มีความสุขอย่างยั่งยืน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมไทยมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

"นายกฯ เน้นย้ำว่า จิตอาสาคือ จิตแห่งการให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ มาได้ด้วยดี และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า"

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังอยากให้พี่น้องประชาชนประพฤติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาที่ดี 7 ประการ คือ 1) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน คำนึงถึงส่วนรวม 2) มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน 3) มีวินัยและความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย 4) มีกริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย 5) ไม่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด 6) มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม 7) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความทุกข์สุขของราษฎร และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตรในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

โดยรัฐบาลพร้อมสนองพระราชดำริทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนเกิดความผาสุก และประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด