"มจร" ตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่งของถึงมือ พี่น้องชาวลาว

4 ส.ค. 2018 เวลา 5:37 น.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาวซึ่งเรียนที่ มจร เดินทางล่วงหน้าเพื่อไปสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือ ที่สปป.ลาว พร้อมจัดนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น และจัดตั้งโรงทานขึ้น

จากสถานการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตกในแขวงอัตตะบือ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลให้มวลน้ำมหาศาลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างน้อย 7 แห่งในพื้นที่ท้ายเขื่อน ไทยในฐานะประเทศเพื่อบ้านได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือประชาชนชาวลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของคณะสงฆ์สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาโปรดให้คณะสงฆ์หนตะวันออกทุกจังหวัด รวบรวมกัปปิยภัณฑ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยประชาชนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่กำลังเผชิญกับเหตุภัยพิบัติครั้งใหม่ พร้อมให้ไวยาวัจกรนำส่งกัปปิยภัณฑ์เท่าราคา 1,000,000 บาท เช่นเดียวกับรัฐบาล และหน่วยงานต่างกำลังระดมความช่วยเหลือไปให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยพิบัติ

ด้านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีนิสิตสงฆ์ลาวเข้ามาศึกษาจำนวนมากได้ระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือเช่นเดียวกัน พระพรหมบัณฑิต รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว ขึ้น โดยมอบหมายให้พระโสภณวชิราภรณ์ รักษาการรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการ และดำเนินการระดมความช่วยเหลือทั้งเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดส่งไปยังเมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561 โดยจัดส่งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาวซึ่งเรียนที่ มจร เป็นคณะทำงานส่วนล่วงหน้า เดินทางล่วงหน้าเพื่อไปสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมจัดนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น จากหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว และจัดตั้งโรงทานขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นาย สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และชมรมนักศึกษาลาวในประเทศไทย ที่ได้มีน้ำใจร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สำนักงานปกครองแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว พร้อมกันนี้คณะทำงานส่วนหน้า มจร ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะแม่ครัว นำข้องกล่อง จำนวน 100 กล่อง แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนบ้านมิตรสัมพันธ์ ประชาชนชาติพันธุ์กวยหรือส่วย ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ภายในเมืองสนามไซ จำนวน 8 หมู่บ้าน

วันที่ 4 สิงหาคม ได้ร่วมมือกับศูนย์ อพส.เมืองสนามไซ และชมรมนักศึกษาลาว มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้แทนพระสงฆ์จำนวน 13 วัด และชาวบ้านผู้ยากไร้ บ้านมิตรสัมพันธ์ จำนวน 21 ครัวเรือน ณ วัดมิตรสัมพันธ์ เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

ศูนย์ผู้ประสบภัย ในเมืองสนามไซ มีทั้งหมด 3 ศูนย์ มีผู้ประสบภัย ประจำแต่ละศูนย์จำนวน1,500 คน นอกจากนั้นผู้ประสบภัยบางส่วนที่อาศัยอยู่กับญาติๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 2,000 คน รวมมีผู้ประสบภัย ราว 6,000 กว่า คน ในด้านการรับบริจาคเข้ากองทุนในปัจจุบัน มียอดเงินบริจาคคกว่า 600,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมและส่งมอบต่อไป