แก้ไม่ตรงจุด! นิด้าโพล ชี้ คนไทย 51% ไม่เห็นด้วย ตีทะเบียนหมาแมว

21 ต.ค. 2561 เวลา 9:06 น.

ยังคงเป็นข้อถกเถียง กรณี เรื่องการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด และป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลย ล่าสุด มีผลการสำรวจความเห็นคนไทย ในเรื่องนี้ ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

นิด้าโพล ชี้ คนไทย 51% ไม่เห็นด้วย ตีทะเบียนหมาแมว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ ในจำนวน 1,271 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51 % ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด เป็นเพียงการหารายได้ของรัฐมากกว่า เนื่องจากรัฐ ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน อาจทำให้เกิดปัญหาการทิ้ง หรือกำจัดสุนัขและแมว เพื่อจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ

ขณะที่ ร้อยละ 48 % ระบุว่า เห็นด้วย ต่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ซึ่งจะเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง และจะได้มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นสัดส่วน

สำหรับความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว เป็นจำนวนเงิน 450 บาท/ตัว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83 % ระบุว่า ไม่เหมาะสม เพราะ ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน และ จำนวนการเรียกเก็บเงินนั้นแพงเกินไป คนที่มีสุนัข – แมว เป็นจำนวนมาก อาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะนำมาลงทะเบียนได้ทั้งหมด และจะทำให้เกิดการนำสุนัข – แมว มาทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ