“สรรพากร” ตีกรอบ “ช้อปช่วยชาติ” เฉพาะ 3 กลุ่ม ลดหย่อนภาษีได้

กรมสรรพากร ชี้แจงมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” เน้นสินค้าโอทอป และช่วยเกษตรกร โดยกำหนดระยะเวลาการซื้อสินค้าช่วยลดหย่อนภาษีไว้ 1 เดือน เริ่ม 15 ธันวาคมนี้

“สรรพากร” แจง “ช้อปช่วยชาติ”

จากกรณีที่มีกระแสวิจารณ์ว่า มาตรการช้อปช่วยชาติ เป็นการช่วยนายทุน และเจ้าของห้างสรรพสินค้า มากกว่าช่วยประชาชนนั้น นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า มาตรการช้อปช่วยชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม

รวมทั้งช่วยกระจายรายได้ไปยังเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้มีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้าไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562 ซึ่งสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการมี 3 ประเภท คือ

  1.  ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน โดยต้องซื้อจากผู้ประกอบการ ผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย

2.หนังสือ รวมถึง e-Book แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน และต้องมีหลักฐานการซื้อ          สินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

3. สินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบ              เสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและต้องระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้า OTOP