ข่าว

รหัสเรียกขานใหม่ “HS10A” วิทยุสื่อสารใน “รัชกาลที่ ๑๐”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานสัญญาณเรียกขาน HS10A เป็นสัญญาณประจำพระองค์ในกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยเรียกขาน HS10A ออกเสียงว่า “โฮเทล เซียร่า เท็น อัลฟ่า” Hotel-Sierra-TEN-Alpha

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสนอประธานคณะกรรมการ กสทช. พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร เพื่อดำเนินการถวายสัญญาณเรียกขานต่อไป อีกทั้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเพื่อเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่นักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย เรื่อง สัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ (Call sign) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น

กองกิจการในพระองค์ฯ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานวินิจฉัยตามหนังสือ หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ที่ พว ๐๐๐๕.๑/๒๓๑๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้กำหนดสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ (Call sign) ว่า “HS10A” (“โฮเทล เซียร่า เท็น อัลฟ่า”) ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่บรรดานักวิทยุสมัครเล่นทั้งปวงอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับ HS หมายถึง ประเทศไทย (Prefix)

10 หมายถึง รัชกาลที่ 10 อันเป็นรัชกาลปัจจุบัน 

A หมายถึง สัญญาณเรียกขานเฉพาะสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ 

ดังนั้น การออกเสียงสัญญาณเรียกขาน จึงต้องออกเสียงดังนี้ Hotel Sierra Ten Alpha (โฮเท็ล เซียร่า เท็น อัลฟ่า)

สำหรับ เดิมรหัสเรียกขานทางวิทยุสื่อสาร ประจำพระองค์  คือ 904