ข่าว

วันวิสาขบูชา 2562 ตรงกับวันที่ 18 พ.ค. ประวัติ หลักธรรม การเวียนเทียน

วันวิสาขบูชา 2562 ตรงกับวันที่ 18 พ.ค. 62 วันหยุดราชการ ประวัติ หลักธรรม และกิจกรรมการเวียนเทียน อีกทั้งยังมี 3 เหตุการณ์สำคัญคือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยมีหลักอริยสัจ 4 ให้ยึดถือปฏิบัติ ร่วมทำบุญ ตักบาตร หนึ่งในหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่พึงกระทำเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

สำหรับ วันวิสาขบูชา 2562 ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ประวัติความเป็นมาในไทยเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย ประมาณ พ.ศ. 420 ได้รับอิทธิพลมาจากลังกาโดยมีพระสงฆ์ที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนา และพิธีกรรม มีการจุดประทีปโคมไฟเพื่อบูชาพระรัตนตรัยทั่วพระนคร ฝ่ายกษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นผู้นำในการบำเพ็ญกุศล ทรงเวียนเทียนที่พระอารมหลวงรอบพระประธาน เช่นเดียวกับประชาชนจะตักบาตร ทำบุญ และรักษาศีลตลอดวัน

Cr. nwnt.prd.go.th

ประวัติ วันวิสาขบูชา กับความเชื่อเหตุการณ์สำคัญ 3 แบบที่ควรรู้ เริ่มจาก 1. เป็นวันประสูติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ขณะที่พระนางสิริมหามายา ทรงแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ ขณะประทับพรมแดนกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรสนามว่า “เจ้าชายสิทธัตถะ” ใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน

2. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ตรงกับเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา โดยหลักธรรมที่บรรลุคือ อริยสัจ 4 หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ซึ่งถือเป็นหลักธรรมสำคัญที่ยึดถือในวันวิสาขบูชา

3. ประวัติ วันวิสาขบูชา คือวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า หลังตรัสรู้ 45 ปี ขณะเดินทางไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ก็เกิดพระประชวรอย่างหนัก และในคืนที่พำนัก ณ ป่าสาละ เมืองกุสินารา ทรงประทานปัจฉิมโอวาทสุดท้ายว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

ในส่วนของ วันวิสาขบูชา 2562 ตรงกับวันที่ 18 พ.ค. กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นการระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งหลักธรรมสำคัญอย่าง อริยสัจ 4 แนวทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ใช้เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้

หลักธรรมในวันวิสาขบูชา “อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ”

ทุกข์ – ความเป็นไปของชีวิตพื้นฐาน การเกิด แก่ ตาย คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญ และ “ทุกข์จร” คือสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตประจำวัน อาทิ ความจน อุบัติเหตุ หรือความสุญเสีย

สมุทัย – ต้นเหตุของปัญหา ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น เป็นผลของการกระทำโดยมีต้นเหตุมาจาก “ตัณหา” ความต้องการ อยากได้ อยากมี ไม่มีที่สิ้นสุด

นิโรธ – ภาวะดับทุกข์ หมายถึงภาวะที่ไร้ปัญหาการหลุดพ้นจากกิเลส ตัณหา

มรรค – หนทางไปสู่การดับทุกข์ ประกอบด้วยแนวทาง 8 ประการ ได้แก่ ความเห็นชอบ  ดำริชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ