คำถวายเทียนพรรษา ที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา กิจกรรมสำคัญ

10 ก.ค. 2562 เวลา 5:57 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

คำถวายเทียนพรรษา ที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา กิจกรรมสำคัญเทศกาลแห่เทียนพรรษา ธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเพื่อเพิ่มพูลความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และมีความเชื่อว่าจะช่วยให้แสงสว่างแก่ชีวิต และเป็นกุศลทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ขณะจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ชาวพุทธบำเพ็ญกุศล ทำบุญ และถวายผ้าอาบน้ำฝน - เทียนพรรษา ตามความเชื่อแต่ครั้งพุทธกาลที่ให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน ป้องกันพระสงฆ์เหยียบย่ำผลผลิตปลายฤดูฝนที่ข้าวของชาวบ้านออกรวงจนสืบทอดมาเป็นประเพณีแห่งแสงสว่างจนปัจจุบัน 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

และเพื่อสานต่อประเพณีอันดีงาม บทสวดที่ชาวพุทธควรรู้ และศึกษา คำถวายเทียนพรรษา ที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา หล่อเทียนพรรษา และแห่รอบอุโบสถ 3 รอบ ฯลฯ ซึ่งเทียนจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือเทียนพรรษาแบบเอาไว้ใช้งานในกิจของสงฆ์ หรือเทียนแบบสวยงามเพื่อประกวด หรือขึ้นรถแห่รอบเมือง  ส่วนลด Lazada 10.10 | สูงสุด 90% | ตุลาคม 2020 | คลิกเลย! 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

คำถวายเทียนพรรษา บทสวดที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ท่องนะโม 3 จบ)

บทสวด - ยัคเฆ  ภันเต,  สังโฆ  ปะฏิชานาตุ, มะยัง   ภันเต,   เอตังปะทีปะยุคัง, สะปะริวารัง,  เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ,  อิมัสสะมิง อุโปสะถาคาเร,  นิยยาเทมะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  อะยัง  เตมาสัง,  พุทธัสสะ    ปูชะนัตถายะ,  ปะทีปะยุคัสสะ,  ทานัสสะ,  อานิสังโส,  อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,  สุขายะ,  สังวัตตะตุ

คำแปล - ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่ เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดา บิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

 

 

คำถวาย วันเข้าพรรษา 2562 

 

บทสวด - อิมัง ภันเต พุทธปูชายะ วัสสะคะตัง ปะทีปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อิมัง วัสสะคะตัง ปะทีปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญจะ

มาตาปิตุอาทีนัญจะ เปตานัง สัพเพสัญจะ เทวะตานัง  ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล - ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่บิดามารดา ญาติมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ยังปรโลกด้วย กับเทพยดาทั้งหลาย ทั้งปวง สิ้นกาลนาน เทอญ.

 

 

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

 

บทสวด - อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ

ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล - ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th เครื่องฟอกอากาศ สั่งออนไลน์ถูกกว่า ลดสูงสุด 27%