ข่าว

คำถวายเทียนพรรษา ที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา กิจกรรมสำคัญ

คำถวายเทียนพรรษา ที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา กิจกรรมสำคัญเทศกาลแห่เทียนพรรษา ธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเพื่อเพิ่มพูลความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และมีความเชื่อว่าจะช่วยให้แสงสว่างแก่ชีวิต และเป็นกุศลทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ขณะจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน

กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ชาวพุทธบำเพ็ญกุศล ทำบุญ และถวายผ้าอาบน้ำฝน – เทียนพรรษา ตามความเชื่อแต่ครั้งพุทธกาลที่ให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน ป้องกันพระสงฆ์เหยียบย่ำผลผลิตปลายฤดูฝนที่ข้าวของชาวบ้านออกรวงจนสืบทอดมาเป็นประเพณีแห่งแสงสว่างจนปัจจุบัน

และเพื่อสานต่อประเพณีอันดีงาม บทสวดที่ชาวพุทธควรรู้ และศึกษา คำถวายเทียนพรรษา ที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา หล่อเทียนพรรษา และแห่รอบอุโบสถ 3 รอบ ฯลฯ ซึ่งเทียนจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือเทียนพรรษาแบบเอาไว้ใช้งานในกิจของสงฆ์ หรือเทียนแบบสวยงามเพื่อประกวด หรือขึ้นรถแห่รอบเมือง

คำถวายเทียนพรรษา บทสวดที่ถูกต้อง ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ท่องนะโม 3 จบ)

บทสวด – ยัคเฆ  ภันเต,  สังโฆ  ปะฏิชานาตุ, มะยัง   ภันเต,   เอตังปะทีปะยุคัง, สะปะริวารัง,  เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ,  อิมัสสะมิง อุโปสะถาคาเร,  นิยยาเทมะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  อะยัง  เตมาสัง,  พุทธัสสะ    ปูชะนัตถายะ,  ปะทีปะยุคัสสะ,  ทานัสสะ,  อานิสังโส,  อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,  สุขายะ,  สังวัตตะตุ

คำแปล – ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่ เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดา บิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

 

คำถวาย วันเข้าพรรษา 2562 

บทสวด – อิมัง ภันเต พุทธปูชายะ วัสสะคะตัง ปะทีปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อิมัง วัสสะคะตัง ปะทีปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญจะ
มาตาปิตุอาทีนัญจะ เปตานัง สัพเพสัญจะ เทวะตานัง  ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล – ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่บิดามารดา ญาติมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ยังปรโลกด้วย กับเทพยดาทั้งหลาย ทั้งปวง สิ้นกาลนาน เทอญ.

 

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

บทสวด – อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ
ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

คำแปล – ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ