ข่าว

ห้ามแต่งโป๊ ทะเลาะวิวาท เที่ยวเตร่ มั่วสุม กฎกระทรวงใหม่ คุมนร.-นศ.

วันนี้ (30 ส.ค. 62) เว็บไซท์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยมีใจความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้

โดย 1 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 ของกฎกระทรวงเดิม ที่กำหนดว่า นักเรียน นักศึกษา ต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี้ โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการ หรือ กระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือ ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อกระทำการดังกล่าว

(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (9) ของข้อ 1 ของกฎกระทรวงเดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(9) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ลงชื่อ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ