ข่าว

ปภ. เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5

จากการติตตามสถานการณ์ฝุ่นสะอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่ภาคกลาง ตลอดจนจังหวัดภาคเหนือตอนบน เริ่มมีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินคำมาตฐาน (๕๐ ไมโครกรัม/

ลูกบาศก์เมตร) ในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและแก้ไหปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาตเล็ก (PM2.5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดการบูรณาการร่วมกัน จึงให้กองอำนวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นำมาตรการตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าระแห่งชาติ ว่าด้วยการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไปปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) อันมีสาเหตุมาจากมลพิษจากยานพาหนะ การเผาในที่โล่งพื้นที่ป่าภาคการษตร การก่อสร้างและผังเมือง

ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคครัวเรือน รวมทั้งการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจในข้อกฎหมายที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิชอบที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายย่างจริงจัง และรายงานผลการดำเนินคดีให้กระทรวงมหาดไทยทราบ