ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ค่าโฆษณา-พีอาร์หน่วยงานรัฐ ต้องเผยแพร่ให้สื่อมวลชนทราบ

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความว่า

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการอื่นใดในทำนองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กำหนดและประกาศให้ประชาชนทราบ

อาศัยอำนาจตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ วรรคห้า ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ (๖) และมาตรา ๕ วรรคสอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงประกาศกำหนดให้มีการเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า”ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้”คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“สื่อมวลชน” หมายความว่า บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หรือบุคคล หรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามที่ประกอบกิจการสื่อมวลชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำข่าวสาร สาร และเนื้อหาสาระทุกประเภท ไปสู่มวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัลหรือในรูปอื่นใดที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป

“เงิน” หมายความว่า เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึง สิทธิหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจคำนวณเป็นเงินได้

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรพิมพ์ หรือโทรสาร

“ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของสสำนักงาน

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้น

ข้อ ๕ การเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนต่อคณะกรรมการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนต่อคณะกรรมการ ในการดำเนินการครั้งแรก ให้หน่วยงานของรัฐลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานที่เปิดให้บริการ

ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐใช้ชื่อผู้ใช้ระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password)ที่ได้รับตามข้อ ๖ ในการเข้าใช้ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และกรอกข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ตามที่ระบบกำหนดไว้ทุกรายการเมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง และยืนยันการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถือว่าหน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนต่อคณะกรรมการแล้วตามประกาศนี้

ข้อ๘ กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของเงินหรือทรัพย์สินกับหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนเป็นคนละหน่วยงานกัน ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนเป็นหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามประกาศนี้ โดยต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินและจำนวนเงินที่ใช้จ่ายให้สื่อมวลชนด้วยกรณีมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานร่วมกันใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน สำหรับโครงการใดที่มีลักษณะซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการตามประกาศนี้ โดยแยกรายการเฉพาะที่แต่ละหน่วยงานใช้จ่าย แต่ให้ระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานใดกับหน่วยงานใด ยอดรวมของจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้จ่าย และจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่แต่ละหน่วยงานใช้จ่ายให้สื่อมวลชนด้วย

ข้อ๙ ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ถือว่าหน่วยงานของรัฐยอมรับที่จะผูกพันในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้คณะกรรมการ ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงผูกพันกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีผลใช้แทนต้นฉบับ ตามขั้นตอนและวิธีการที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๑๐ ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบหรือเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนที่เปิดเผยต่อคณะกรรมการผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกันกับข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และหน่วยงานของรัฐต้องสามารถจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่คณะกรรมการได้ทุกเมื่อ หากคณะกรรมการร้องขอ

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน จัดให้มีการเผยแพร่การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนให้ประชาชนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนนั้น

ข้อ ๑๒ ให้สำนักงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และคณะกรรมการมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ประกาศนี้ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการอาจยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในประกาศนี้ได้

ประกาศณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน