ข่าว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งดการเรียนการสอนและสอบ ตั้งแต่ 17 – 22 มีนาคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ และปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แทนการบรรยายในชั้นเรียน เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 โดยระบุว่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกับการสถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยจำนวนผู้ติตเชื้อ COVID 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ที่ ประสานมิตร องครักษ์ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 22 มีนาคม 2563 และดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน ตั้งแต่ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

สำหรับปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการฝึกงานให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยในระดับสูงสุด โดยติดตามประกาศของทางคณะ และวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย (ประกาศอย่างเป็นทางการและแนวทางปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

16 มีนาคม 2563
#ทีมมศว