ข่าว

ดรีมเวิลด์ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม หยุดให้บริการ 19มี.ค.-3เม.ย. ต้านไวรัสโควิด-19

สวนสนุกดรีมเวิลด์ สุข สนุก ทั้งครอบครัว ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าในการ ป้องกันไวรัสโควิด -19 จึงขอหยุดบริการชั่วคราว ระหว่ำงวนั ที่19 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

นางสาวรัสรินทร์ มิลิวรพฒัน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์กล่าวว่าสวนสนุกดรีมเวิลด์ไม่ได้น่งนอนใจ และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยตลอดเวลาได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดในส่วนของ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยมีมาตรการป้องกันด้วยยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์สิ่งของ เครื่องเล่น ทั้งในอาคารและนอกอาคาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มาใช้บริการก่อนเข้าภายในสวนสนุก

 

พร้อมจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการลูกค้า ตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นศูนยร์วมลูกค้าอีกทั้งได้เพิ่มความถี่ในการทำ ความสะอาดเครื่องเล่นและห้องน้ำ ระหว่างวัน เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้มาใช้บริการทุกคน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดรีมเวิลด์จะไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังตำมประกาศของภาครัฐ แต่ดรีมเวิลด์ก็ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพื่อความสบายใจของ
ลูกค้า สวนสนุกดรีมเวิลด์จึงขอหยุดบริการ ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 3 เมษายน 2563