นนทบุรี สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวป้องกันโควิด-19

19 มี.ค. 2563 เวลา 6:18 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 19 มี.ค. 63 เพจเฟซบุ๊ก ข่าวคนนนท์ ได้ออกมาเผยประกาศคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๗๔๘/๒๕๖๓ เรื่องปิดสถานที่ชั่วคราวป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ด้วยสถานการณ์การระบาตขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิต-19 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติตต่ออันตราย

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่น มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดการชุมนุมของประชาขนเพื่อป้องกันมิให้เกิดแพร่กระจายเชื้อโรค อันเป็นการจำกัดการระบาดของโรคในพื้นที่

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคคิดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่ง ดังนี้ี

ข้อ ๑ ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัตนนทบุรี เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑ สถาบันอุดมศึกษา (รัฐ - เอกชน)

๑.๒ โรงเรียน (รัฐ-เอกชน - นานาชาติ)

๑.๓ สถานกวดวิชา

๑.๔ สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)

๑.๕ สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

๑.๖ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๑.๗ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๑.๘ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๑.๙ สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย รวมถึง สถานที่ออกกำลังกาย

(Fitness) ภายในอาคารชุดที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

๑.๑๐ สระว่ายน้ำ (รวมถึง สระว่ายน้ำของหมู่บ้าน หรือ อาคารชุดที่พักอาศัย)

๑.๑๑ สนามพระ อำเภอบางใหญ่

๑.๑๒ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต

๑.๑๓ ร้านคาราโอเกะ

๑.๑๔ เครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว

ข้อ ๒ ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

๒.๑ สนามมวย

๒.๒ สนามกีฬา

๒.๓ สนามชนไก่

๒.๔ สนามประลองไก่หรือสถานที่ซ้อมประลองไก่

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th