Spring News

ประกันสังคม จ่อเพิ่มเงินชดเชยตกงานมากกว่า 7.5 พันบาท

23 มี.ค. 2563 เวลา 1:43 น.

ช่วยผู้ประกันตนตกงานจากพิษโควิด-16 สปส.จ่อเพิ่มเงินชดเชยให้ให้มากกว่า 50% ของเงินเดือน หรือ 7,500 บาท

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 คณะกรรมการประกันสังคมคม (บอร์ด สปส.) ได้มีมติให้มีการจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้างจำนวน 50% ของเงินค่าจ้างแต่ไม่เกิน 7,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน นั้นทางผู้บริหารยังมีความกังวลอยู่ว่าเงินจำนวนนี้จะเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหรือไม่ จึงอาจจะมีการพิจารณาให้เพิ่มมากกว่านี้

“จะมีการหารือกันอีกครั้งก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 25 มีนาคมนี้ ซึ่งการลงทะเบียนว่างงานในกรณีดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เหมือนกับการลงทะเบียนว่างงานปกติอื่นๆ”

นอกจากนี้ สิ่งที่ประชาชนมีความเข้าใจผิดและสงสัยกรณีบอร์ด สปส.มีมติเพิ่มอัตรากรการจ่ายเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีว่างงาน 2 กรณีคือ 1.ผู้ประกันตนลาออก รับเงินกรณีว่างงาน 45 % ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน (บังคับใช้ 2 ปี) 2.ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงาน 70 % ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน (บังคับใช้ 2 ปี) มติส่วนนี้สำหรับกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด