ผู้ว่าฯพิษณุโลก สั่งปิดคอนโดหรู หลังพบมีผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของจังหวัด

26 มี.ค. 2563 เวลา 2:08 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกคำสั่งเด็ดขาด ประกาศสั่งปิด คอนโดหรู จ.พิษณุโลก เป็นการชั่วคราว หลังพบผู้ติดเชื้อ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในอาคารชุดย่าน ถนนบึงพระจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแหระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากสถานที่ดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35 (1) (3) แห่พระรารบัญญัติโรคคิดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคคิดต่อจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่งดังนี้

ข้อ 1 สั่งปิดอาคารชุดดังกล่าว เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น.จนถึงวันที่ 8 มษายน 2563 เวลา 23.00 น.

ข้อ 2 ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ตามข้อ 1 เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หรือผู้ที่นายอำเภอเมืองพิษณุโลกมอบหมาย)

ข้อ 3 ให้บุคคลซึ่งอยู่ในบังคับตามคำสั่งนี้ปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกกำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ.2558 สั่งณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th