Breaking News ข่าว

กรอ.พังงายืนยันยุทธศาสตร์จังหวัดมีสนามบิน

การประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ของงจังหวัดพังงา เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว รวมถึงสนามบินพังงา ติดตามรายละเอียดกับผู้สื่อข่าว พงษกร หงส์จันทร์ รายงานจากสนามบินพังงา

วันที่ 5 ก.ค.60 หน่วยงานจังหวัดพังงาได้หารือร่วมกับเอกชน เกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอหัวข้อเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ เข้าสู่ที่ประชุม ของ กรอ.จังหวัด โดยที่ประชุมมีภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว

ส่วนในประเด็นดังกล่าว นั้นมีความเสนอต้องการพัฒนาจังหวัดพังงาเพื่อรองรับการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดพังงา

โดยในที่ประชุมมีการชี้แจงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมการก่อสร้างสนามบินพังงา เพื่อเสริมศักยภาพในการท่องเที่ยว และแนวคิดนี้มีมานานแล้ว ที่จะหาพื้นที่ก่อสร้างสนามบิน 

โดยกระทรวงคมนาคม ได้มาดูความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่แล้ว พบว่าหลายพื้นที่ทีศักยภาพที่จะสร้างได้ ถ้าภาครัฐจะก่อสร้างและติดปัญหางบประมาณก็มีข้อเสนอให้ภาคเอกชนเป็นผู้เข้ามาก่อสร้าง และไม่ได้จำกัดเอกชนรายใดรายหนึ่ง 

ทั้งนี้มีการชี้แจงในที่ประชุมว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการก่อสร้างสนามบินเกิดขึ้น ส่วนพื้นที่ก่อสร้างมีการชี้แจงเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุก ส่วนประเด็นอื่นมีการหารือโครงการท่าเทียบเรือน้ำลึก โครงการความปลอดภัยในถนน