ข่าว

เยียวยาเกษตรกร เตรียมจ่ายเงินกลุ่มแรก จำนวน 8.33 ล้านราย วันที่ 15 พ.ค.นี้

กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันเยียวยาเกษตรกร รอบแรก 15 พ.ค. เตรียมจ่ายเงินกลุ่มแรก จำนวน 8.33 ล้านราย เผยส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลุ่มแรกให้ ธ.ก.ส. แล้ว

เยียวยาเกษตรกร นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งการช่วยเหลือตามโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและครอบครัว ถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท นั้น

ในส่วนเกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก จำนวน 8.33 ล้านราย ที่ลงทะเบียนในโครงการฯ และได้รับการตรวจสอบจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (สศค.) ไปแล้วนั้น

อยู่ในขั้นตอนการเตรียมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรในวันที่ 15 พ.ค.นี้ โดยผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป้าหมาย 1.67 ล้านราย ขอให้ไปลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการให้เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มแรก ได้รับเงินเยียวยาภายในเดือนพฤษภาคมนี้ตามลำดับ อย่างไรก็ตามภายหลังการเปิดรับลงทะเบียนโครงการดังกล่าวมาระยะหนึ่ง ปรากฎว่ามีข้อจำกัด และเงื่อนไขบางประการที่ทำให้เกษตรกรบางราย ไม่สามารถลงทะเบียนและรับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงออกมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ 3 โดยให้เกษตรกรที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในกลุ่มที่ 1 และ 2 เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เช่นกัน โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมในลำดับต่อไป” นายอลงกรณ์ กล่าว

สำหรับกรณีที่พ้นกำหนดลงทะเบียนวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ไปแล้ว ยังมีเกษตรกรที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร โดยรายละเอียดแนวทางการรับอุทธรณ์ รวมทั้งมาตรการรองรับต่างๆ ได้มีการหารือเพื่อหาข้อสรุปในวันนี้ โดยจะประกาศให้พี่น้องเกษตรกรทราบก่อนวันที่ 15 พฤษภาคมนี้