ข่าว

“บิ๊กป้อม” ประชุม คกก.ทรัพยากรทางทะเล/ชายฝั่ง น้อมนำพระราชดำริ ร.9 นำทางแก้ปัญหา ป่าชายเลน

“พล.อ.ประวิตร” น้อมนำพระราชดำริ ร.9 นำทางแก้ปัญหา ป่าชายเลนได้ผลดี ประชุม คกก.ทรัพยากรทางทะเล/ชายฝั่ง กำชับ ขับเคลื่อนต่อเนื่อง ทุกมิติ ยั่งยืน มุ่งรองรับNew Normal การท่องเที่ยว/เศรษฐกิจ ขอบคุณ ปชช.ร่วมอนุรักษ์ ความสมบูรณ์เริ่มกลับมา เพื่อลูกหลานไทย

วันนี้ (22 พ.ค. 63) – พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.ได้เป็นประธาน การประชุม คกก.นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง แห่งชาติ ครั้งที่1/2563 ผ่านวิดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง (ทช.)

ที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้า แผนการดำเนินโครงการนำร่องการใช้ขาแท่น หลุมผลิตปิโตรเลียมจำนวน 7 ขาแท่น วางเป็น ปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี, การแบ่งกลุ่มหาดประเทศไทยออกเป็น 8 กลุ่มหาดหลัก และรับทราบความก้าวหน้าการจัดตั้ง สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน นานาชาติ ร.9 และรับทราบ มติ คกก.นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง แห่งชาติ เมื่อ 23 ก.ย.62 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 10 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลน แห่งชาติ ทั้งนี้ คกก.ได้มีวาระพิจารณาเรื่องสำคัญได้แก่ รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ.2561 เช่น ปะการังฝั่งอันดามันมีสภาพความเสียหายมากกว่าฝั่งอ่าวไทย และการกัดเซาะชายฝั่งที่ประสบปัญหา มีความยาวมากถึง 704.44 ก.ม. เป็นต้น โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง(ยึดหลัก 4แนวทาง 3มาตรการ)

พล.อ.ประวิตร กำชับ คกก.ให้เร่งกำกับ ติดตามแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้มีความคืบหน้า รวดเร็ว เป็นรูปธรรม สำหรับการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ได้น้อมนำพระราชดำริ ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีผลสำเร็จดีแล้วให้เร่งดำเนินการต่อเนื่อง ต่อไป ให้ ทส.โดย ทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการภาพรวม จะต้องขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบ ในเรื่องการทำปะการังเทียมโดยใช้ขาแท่นหลุมปิโตเลียม ให้มีการประสานงานร่วมกับ กองทัพเรือ(ศรชล.)ด้วย รวมทั้งให้กรมเจ้าท่า,กรมโยธาธิการและผังเมือง ,จังหวัด,กลุ่มจังหวัด และที่เกี่ยวข้องนำหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปจัดทำ แผนงาน/โครงการ ให้เป็นรูปธรรม ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปชช.ที่ให้ความร่วมมือ ทำให้ทรัพยากรทางทะเลเริ่มกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง พร้อมเน้นย้ำให้คณะอนุกรรมการ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เร่งดำเนินการ สนับสนุนชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเล อย่างรู้คุณค่า และตระหนักรู้ในความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ/รองรับNew Normal ในอนาคต ต่อไป