เดินทางข้ามจังหวัด ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ต้องทำอย่างไรบ้าง?

31 พ.ค. 2563 เวลา 6:04 น.

แม้จะมีการผ่อนปรนการเดินทางออกต่างจังหวัด ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 มิ.ย. นี้แล้ว แต่ก็ไม่ใช่การเดินทางที่สะดวกแบบเมื่อก่อน จะต้องเดินทางยังไง ทำอะไรบ้าง ติดตามได้จากข้อมูลในเนื้อหาเลย

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 รัฐบาลอนุญาตให้ "เดินทางข้ามจังหวัด" ได้แล้ว ตามมาตรการผ่อนคลาย หรือ ผ่อนปรนระยะ 3 เพื่อให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตปกติมากขึ้นและเศรษฐกิจมีโอกาสในการฟื้นตัว

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อกำหนด แนวปฏิบัติในการ "เดินทางข้ามจังหวัด" ซึ่งปรากฏอยู่ใน ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่9) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางข้ามจังหวัด ในการผ่อนปรน ระยะ 3 ระบุใน ข้อ 1 ความว่า

"การห้ามออกนอกเคหสถานห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง เวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อกำหนด (ฉบับที่3) ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 ยังคงใช้บังคับต่อไป

ให้ยานพาหนะผู้โดยสารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ ที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้า ระหว่างจังหวัด ที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00น. นาฬิกา และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานได้"

และปรากฏอยู่ใน ข้อ 5 ระบุว่า

"การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามที่รัฐบาลมีคำแนะนำให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งจากการประเมินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องพบว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงเห็นสมควรผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคการจัดระบบและระเบียบต่างๆที่ทางราชการกำหนดด้วย"

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวการผ่อนปรน ระยะ 3 และการเดินทางข้ามจังหวัด ก่อนหน้านี้ ยืนยันมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้ ทั้งการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศไทย บก น้ำและอากาศ การปรับระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 23.00 น. - 03.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น การให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดนั้น ๆ รวมถึงขยายระยะเวลาการเปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดบริการได้ถึง 21.00 น.

ในตอนท้าย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดมาตรการเคอร์ฟิวห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันกลุ่มบุคคลมั่วสุม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ดังนั้น การปรับลดช่วงเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

ข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา