ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง 14 พนักงานสืบสวนความผิดพ.ร.บ.คอมฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.นางสาวธนิสสรา ลิ้นสุวรรณ

2.นางวาสนา สิงห์สร้อย

3.พันตำรวจเอกพันธนะ นุชนารถ

4.พันตำรวจเอกรัฐโชติ โชติคุณ

5.พันตำรวจเอกปฏิญญา จีรชนาสิน

6.พันตำรวจเอกจักษ์ ยังให้ผล

7.พันตำรวจโทศรีสันต์ เฟื่องสังข์

8.พันตำรวจโทอลงกรณ์ กนกวรรณ

9.พันตำรวจโทพิสิษฐ์ ศรีอ่อน

10.พันตำรวจโทศุภรฐ โชติจำหงษ์

11.พันตำรวจโทชิษณุพงศ์ ไหวดี

12.ว่าที่พันตำรวจโทเสกสรรค์ องอาจ

13.ร้อยตำรวจเอกอิชยา สิทธิธูรณ์

14.ร้อยตำรวจเอกณัฐภัทร เรืองศิลป์ประเสริฐ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม