สพฐ.ให้อำนาจ ผอ.ร.ร.ตัดสินใจ 4 ก.พ.เปิด/ปิดเรียน ดูสภาพฝุ่นในพื้นที่

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ กทม.และ 5 จังหวัดปริมณฑล กรณีการเปิดหรือปิดเรียนวันที่ 4 ก.พ. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจตัดสินใจ ตามสภาพจริงในพื้นที่ โดยให้คำนึงถึงสุขภาพเด็กเป็นหลัก

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ระบุว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีนโยบายให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร (กทม.)และโรงเรียนในเขตพื้นที่ปริมณฑล 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทราปราการ และนครปฐม ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 ปิดสถานศึกษาช่วงวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ. ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กรุงเทพฯและผอ.เขต .ใน 5 จังหวัดปริมณฑล ว่า การพิจารณาเปิดและปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.62 เป็นต้นไป ขอให้พิจารณาตามสภาพของสถานการณ์ของฝุ่น บริเวณจุดที่ตั้งของโรงเรียน โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาเปิดหรือปิดได้ตามอำนาจหน้าที่

ทั้งนี้ ให้พิจารณาผลกระทบที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ กรณีมีความจำเป็นต้องปิดเรียนต่อเนื่อง ให้สถานศึกษา แนะนำนักเรียนให้เรียนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ เสนอแนะให้ทบทวนความรู้จากแอปพลิเคชั่น ติวฟรี.คอม หรือจัดสอนสดผ่านช่องทางสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการที่เหมาะสม หากสถานศึกษาใดต้องการสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่มีความพร้อม สามารถประสานขอรับการสนับสนุน ได้ที่ สพฐ.