กรุงเทพมหานคร ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศชื่อ ประธาน – รองประธาน คนที่สอง สภากรุงเทพมหานคร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศชื่อ ประธาน – รองประธาน คนที่สอง สภากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศชื่อประธานสภากรุงเทพมหานคร ความว่า ด้วยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 5) เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้ลงมติเลือก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานสภากรุงเทพมหานคร แทนประธานสภากรุงเทพมหานครเดิมซึ่งลาออก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และข้อ 10 แห่งข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันดังกล่าว จึงขอประกาศชื่อประธานสภากรุงเทพมหานครผู้ได้รับเลือกคือ นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศชื่อรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ความว่า ด้วยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 6) เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้ลงมติเลือก พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็น รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง แทนรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สองเดิมซึ่งลาออก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และข้อ 10 แห่งข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันดังกล่าว จึงขอประกาศชื่อรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ผู้ได้รับเลือกคือ พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย