กรุงเทพมหานคร

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ทางเท้าถนนข้าวสารเป็นพื้นที่ทำการค้า

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง กำหนดให้ทางเท้าถนนข้าวสารเป็นพื้นที่ทำการค้าขาย ตั้งแต่ 09.00-24.00 น. ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ยกเลิก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดให้ทางเท้าถนนข้าวสารเป็นพื้นที่ทำการค้า

โดยที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครได้ให้ ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ให้จุดทำการค้าบริเวณทางเท้าถนนข้าวสาร เป็นจุดผ่อนผันตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อให้การทำการค้าบนทางเท้าในถนนข้าวสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย

ถนนข้าวสาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศให้ทางเท้าถนนข้าวสารเป็นพื้นที่ทำการค้า