ด่วน! ผู้ว่าฯชลบุรี สั่งปิด ผับ-สปา-นวด-มวย-ฟิตเนส-โรงหนัง 18-31 มี.ค.นี้

18 มี.ค. 2563 เวลา 9:23 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เซ็นคำสั่งปิด “ผับ-สปา-นวด-มวย-ฟิตเนส-โรงหนัง” ทุกแห่งเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต้วันที่ 18-31 มี.ค. 63 เผื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 มีผลทันที

วันที่ 18 มี.ค. 63 เพจเฟซบุ๊ก เดอะ พัทยานิวส์ The Pattaya News ได้ออกมาเผยประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 1 /2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronairus Disease 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (CVID19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronairus Disease 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีดังนี้

1.ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

2.ให้ปิดสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตามข้อ 1 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

3.ให้ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพกิจการสปาและกิจการเพื่อเสริมความงามตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขนาพในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

4.ให้ปิดโรงภาพยนตร์โรงมหรสพตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎกระทรวงว่าด้วยการอนญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

5.ให้ปิดสถานที่สำหรับจัดให้มีการพนันชนไก่ / ชกมวยทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ / ชกมวยตลอดจนสถานที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่หรือกระทำการอื่นใดในสถานที่ดังกล่าวอันเป็นเหตุให้มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมากเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

6.ให้ปิดสถานที่ออกกำลังกายภายในอาคารฟิตเนส) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

7.ให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronairus Disease 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 100 คนหรือหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่าระยะ 1 เมตร

8.ให้งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากหรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรคเช่นการตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้ายรวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดชลบุรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ขอความร่วมมือแนะนำประชาชนผู้ประกอบการหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกคน / แห่งดำเนินการดังนี้

1.ให้สถานที่ทำงานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนลดความแออัดโดยการเหลือมเวลาทำงานเหลือมเวลาพักรับประทานอาหารและจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตรโดยให้หน่วยราชการทุกหน่วยงานทำแผนการเหลื่อมเวลาทำงาน

2.ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเช่นประชุมทางไกลเพื่อให้บุคลากรทำงานที่บ้านทดแทนภาวะปกติและส่งเสริมระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการซื้อขายออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไป

3.ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าตลาดสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจเช่นคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารการวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกันการทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขารวมถึงจุดสัมผัสร่วมเช่นลูกบิดราวบันไดที่จับประตูและจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา

4.ร้านค้าร้านอาหารให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อเช่นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสห้องสุขาการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้านการดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานเช่นการใช้หน้ากากผ้าการจัดเจลล้างมือการจัดการขยะ

5.ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในระบบขนส่งสาธารณะเช่นมีการจัดจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้โดยสารก่อนขึ้นรถการคัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสารให้พนักงานและผู้โดยสารใส่หน้ากากผ้าลดความแออัดของผู้โดยสารให้สามารถนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตรและเพิ่มความถี่ของการเดินรถ

6.ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมนุมขนทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 24 มีนาคมพ. ศ. 2563

ลงชื่อ นาย ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เซ็นคำสั่งปิด “ผับ-สปา-นวด-มวย-ฟิตเนส-โรงหนัง” ทุกแห่งเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต้วันที่ 18-31 มี.ค. 63 เผื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 มีผลทันที

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เซ็นคำสั่งปิด “ผับ-สปา-นวด-มวย-ฟิตเนส-โรงหนัง” ทุกแห่งเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต้วันที่ 18-31 มี.ค. 63 เผื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 มีผลทันที